SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşegül ÇAL
 


Keywords:“RAPUNZEL (ALTIN SAÇLI KIZ)” MASALININ, BİLİMKURGU FİLMİ “ORBİTA 9” İLE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA TEKRAR KURGULANIŞI : BİR METİNLERARASILIK ÖRNEĞİ
 
Çok iyi bildiğimiz bir Grimm Kardeşler masalında, Cadı tarafından kuleye kapatılan Rapunzel yıllarca bir başına yaşamış ve bu yaşlı büyücüden başka hiçkimseyle konuşmamıştır. Ta ki ormanda bir prens onu bulana kadar. Peki ya bilimkurgu masallarında bir uzay üssüne kapatılan Rapunzeller? Onların prensleri hangi ormanda yollarını kaybetmişlerdi? Hangi cadı tarafından oldukları yere hapsedilmişlerdi? Karşılaştırmalı Edebiyat temel inceleme yöntemlerinden Metinlerarasılık yukarıda sözü geçen durumu; dünyada hiçbir metin yoktur ki tekrar işlenmiş olmasın algısıyla yorumlar. Gerçekten de durum belirtildiği üzeredir. İlk söylenceden son söylenceye, tüm yazılanlar -tıpkı tüm yaşananlar gibi- birbirini tekrar etmeye mahkumdur. Çalışmamızın çerçevesi itibariyle, farklı türlerde ve zamanlarda işlenmiş söz konusu metin, tekrar kurgulanması bağlamında metinlerarasılık yöntemi ile ele alınmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda araştırma, 19. yy’da ortaya çıkan “Rapunzel (Altın Saçlı Kız)” masalının, 21. yy’da bir bilimkurgu filmi olan “Orbita 9” da tekrar kurgulanması ile oluşturulacaktır. Araştırmamızın amacı doğrultusunda üzerinde duracağımız soru ve tartışma konusu; farklı dönemlerde, ülkelerde ve türlerde ele elınmış bu hikayenin toplumsal cinsiyet açısından kadının nasıl konumlandığını ele almaya çalışmak ve incelemek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Metinlerarasılık, Karşılaştırmalı Edebiyat, Masal Araştırmaları.