BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi DİNÇERDEN
YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI DÖNÜŞÜMÜ
 
Öz: doğrultusunda, iletişim kavramının da yapısal değişiklik göstermekte olduğu 2000'li yılların sonuna geldiğimiz bu dönemde; medya okuryazarlığı ile ilgili çarpıcı bir dönüşüm olduğu gerçeği de yadsınamaz bir hale gelmiştir. Bu dönüşüm süreci; bilindiği üzere enformasyon ve bilgiyi verimli kullanmanın önemini gittikçe arttırmakta ve sadece makro düzeyde değil, günlük yaşamımızın hemen her alanında etkisini olumlu veya olumsuz göstermektedir. Bu durumun medya okuryazarlığı kavramına da yeni bir bakış açısı getirmesi ile birlikte, hızla gelişen yeni iletişim ortamlarına adapte olunabilmesi açısından, bu kavram üzerine gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan projelerin içerik ve sınırlarının etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için sürekli araştırma ve gözlemleme yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kavram; özellikle Bilişim Sistemleri ve İnternet araçları ile sosyal medya ortam çeşitliliğinin artması sonucu, beraberinde buna bağlı takip ve denetimlerin zorlaşma sorunsalını da getirmektedir. Yine okuryazarlık kavramındaki bu dönüşüm eğilimi; toplum, kurum ve bireylerin davranışsal değişim sınırlarının belirlenmesi ile gelecek yönelimlerinin tutarlı tahmin edilebilmesi açısından da sistemsel olarak ele alınmalıdır. Bu sayede; toplumsal ve/veya bireysel bağlamda akseden sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel vb değişimlere uyumlu cevap verebilmek, çok daha verimli ve hızlı çözümler üretebilmeye olanak tanıyacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; yeni iletişim ortamlarındaki medya okuryazarlığı dönüşümü farklılıklarını irdelemek ve söz konusu bu dönüşüme adaptasyonu sağlamak üzere ileriye yönelik gerçekleştirilebilir öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim Ortamları, Bilişim, Medya Okuryazarlığı, Dijital Okuryazarlık 


Keywords: