BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca DEMİR
TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI/THMFNS ÂŞIK MUSIKISI İZLERI: NIĞDELI MEÇHUL ÂŞIK ALI KEMÂL BEZIRHAN ÖRNEKLEMI
 
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT- Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. Türk kültür-sanat hayatını besleyen ürün ve verileri, çalgısal-sözel icra tür ve biçimleri, yerel-evrensel üslup ve repertuar elemanları, eğitsel-öğretisel uygulama ve esasları, usta-çırak ilişkisi eksenli karşılaşma ve atışma prensipleri, sözel-yazınsal veri aktarım ve adaptasyon süreçleri ile bir edebi/müzikal sanat türü olarak tanımlanan âşık edebiyatında dilbilimsel/müzikbilimsel eksende edebi ve müzikal türleri belirleyen alana özgü teknik kavramların vokal/enstrümantal üslup özellikleri (yerel dille anlatım: sözel/sesel okuyuş üslup ve çeşnileri, yöresel ağız/hançere kullanım tür ve biçimleri), karakteristik nüans kullanımları (dialektal/tavırsal/yorumsal söz ve ezgi stilleri), fonetik unsurlar (sesbilimsel/sözbilimsel/yazınbilimsel şiir tür ve örneklemleri) ekseninde yapılandığı edebi bilim ve müzik bilim uzmanları tarafınca vurgulanmıştır. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla: sözel/sanatsal performans türü üreticisi olan Niğdeli Meçhul Âşık Ali Kemâl Bezirhan’ın edebi/müzikal eserlerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’na aktarım/adaptasyon süreçleri gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Halkbilim Analiz Modeli Performans İcra Gösterim Teori, Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar, Niğdeli Meçhul Âşık Ali Kemâl Bezirhan, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V. 


Keywords: