BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL, İsa ÇİFTÇİ, Çetin TAN
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışma Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma betimsel nitelikte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, örneklemini ise bu fakültede okuyan rasgele yöntemle seçilmiş öğrenciler (n=500) oluşturmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında Korkut (1996) tarafından 25 madde ve 5’li likert tipi olarak geliştirilen yine Korkut ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirliği yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s alpha) .894 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız t testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise anova testi, gruplar arasındaki farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığının tespitinde ise scheffe testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda katılımcıların ölçeğe ilişkin toplam puan ortalamasının 97.79 olarak tespit edilmiş ve bu değer ise katılımcıların iletişim becerilerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcıların bazı demografik özelliklere göre iletişim becerilerinde farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iletişim, öğrenci, spor 


Keywords: