BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meral MADAK
SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE NARSİSİZM ARASINDAKİ BAĞINTI: TÜRKÇE ALANYAZINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
 
Yeni iletişim teknolojilerinin hayatın pek çok alanına nüfuz eden gücü insanların gündelik yaşam pratiklerini de büyük oranda değişime uğratmıştır. Modernleşme ile birlikte geleneksel toplum yapısını şekillendiren değerlerin farklılaşması, bireyciliği vurgulayan bir anlayışın hakim olması ve özel hayatın kamusal düzlemde daha geniş temsil olanağına kavuşmuş olması sonucunda bireyin yüceltildiği ve bireysel değerlerin de yeniden üretildiği bir döneme girildiğinden bahsedilebilir. Sosyal medya bu değer üretiminin ve sunumunun yeni mecralarından biridir. Kullanıcı odaklı içeriklerin hakimiyetindeki bu iletişim platformu kişisel tercihlerin, yargıların, öznelliğin rehberliğinde vücut bulan bir kendini gerçekleştirme idealinin aynası haline gelmiştir. Modern yaşamın, insanları toplumsal bağlarından uzaklaştırıp atomize birimlere dönüştürdüğü gerçeği benlik merkezli bu doyum biçimlerinin gittikçe artan popülaritesini açıklamak için gerekli ipuçlarını barındırmaktadır. Narsisistik olarak görülen ve kişisel tatmini merkeze alan bu eğilimi besleyen havzada sosyal, ekonomik, kültürel referanslar eşliğinde bir anlam haritası çıkarmak mümkündür. Sosyal medya bireylerin “kendilik imajını” oluşturup tedavüle çıkardıkları bir alan olarak narsisizm ile bağlantılı kodların kolaylıkla tespitine imkan tanıyan doğası gereği incelenmeye değerdir. Çalışmada modern kültürün bir getirisi olarak görülen narsisizm ile sosyal medya kullanımı arasındaki bağıntı dikkate alınarak Türkçe literatürde bu konunun ele alınma sıklığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Sözü edilen ilişkinin kantitatif dökümü bir yandan sosyal medyaya atfedilen narsisistik eğilimleri destekleyici potansiyelin keşfi, diğer yandan narsisizm nosyonunun sosyal bilimlerin farklı branşlarındaki temsil frekansı ile iletişim alanındaki ifade oranlarının kıyaslanması neticesinde –varsa- medya çalışmalarında bu konudaki muhtemel eksikliğin tespitine yardımcı olabilecek verileri sunması bakımından anlamlı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Nasisizm, Narsisistik Eğilim 


Keywords: