BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge ÇONGUR YEŞİLKAYA
MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI LISANS 4. SINIF ÖĞRENCILERININ ALDIKLARI ALAN DERSLERININ YARATICI DÜŞÜNME BECERILERINE KATKISI VE ÖĞRENCILERIN YARATICILIK İLE İLGILI GÖRÜŞLERINI İÇEREN MODEL ARAŞTIRMA
 
Bu araştırma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans 4. Sınıf öğrencilerinin aldıkları alan derslerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirip geliştirmediğini ve müzik öğretmeni adaylarının yaratıcılık ile ilgili düşünce ve bilgilerini incelemek amacıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın evreni; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, örneklem grubunu ise 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Müzik Eğitimi Anabilim Dalında okuyan 49 Lisans 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, IBM SPSS istatistik 24 paket programı ile analiz edilmiş olup analizlerde; kategorik değişkenler için; frekans, yüzde, sayısal değişkenler için; ortalama ve standart sapma verilmiştir. T testi ve Ki Kare analizlerinden yararlanılmıştır. Öğrenci görüşlerinin alınarak yapıldığı bu araştırma; " Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında okuyan müzik öğretmen adaylarına verilecek derslerde ''Yaratıcı Düşünme Becerilerinin'' geliştirilmesinde adayların mesleki donanımlarına olumlu yönden katkı sağlayacağı, " Müzik eğitimi programlarındaki ders içeriklerinin hazırlanırken 'Yaratıcılık 'içeren çalışmaların öğrencilerin aktif olarak çözüm üretme, gözlemleme, özgün çalışmalar yapma açısından fayda sağlayacağı, " Öğrencilerin akıcılık, esneklik ve deneylere açık olabilme becerilerini geliştireceği için önem taşımaktadır. Araştırmanın sonucunda; Oyun Dans Müzik, Eğitim Müziği Besteleme, Piyano Eşlik, Bireysel Çalgı ve Bireysel Ses Eğitimi derslerinde yaratıcılığın teşvik edildiği, bu derslerde Yaratıcı Drama, Beyin Fırtınası, Orff, Kodaly ve Dalcroze Metotlarının kullanıldığı, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kendilerinin yaratıcı olduklarını düşündükleri ve yaratıcılık içeren etkinliklerde kendilerini rahatça ifade edebildikleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Yaratıcılık, Sanat Eğitiminde Yaratıcılık 


Keywords: