BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülin Ayşe KOÇ
MURATHAN MUNGAN’NIN ŞİİRLERİNDE TESPİT EDİLEN DİLSEL SAPMALAR
 
Değişim ve yenilik hayatın içinde ve de sürekli olan bir durumdur. Dolayısıyla Modern dönemde yazılan bazı eserlerin dilinde, bir takım yenilikler ve farklılıklar görülmeye başlanmıştır. Dilsel sapmalar da dilde bu yönde yapılan yenilikler arasında kabul edilebilir. Türk edebiyatında çeşitli ürünlerde farklı zamanlarda sapma örnekleriyle karşılaşılmaktadır. Ancak dilsel sapma örnekleri daha çok şiir ile ön plana çıkılmıştır. Şiir dili günlük dille farklı olarak insanlar için daha derin ve çarpıcı bir dildir ve metaforik söylemi tercih eden bir üst dildir. Bu dilsel sapmalara ait örneklerin çoğu edebiyatımızda İkinci Yeni akımının temsilcilerinde görülür. İkinci Yeniciler, şiirlerinde hemen hemen tüm sapma çeşitlerine karşılık gelen çok sayıda örneği barındıran şiirler yazmışlardır. Bu dilsel sapmalara başka şairlerin şiirlerinde de rastlanabilir. Dilsel sapmalar çoğunlukla şiirlerde görülmesine rağmen küçürek öykü gibi edebi türlerde de dilsel sapmaların örneklerine rastlanmaktadır. Şairler şiirlerinde yazımsal sapmalar, sesbilimsel sapmalar, sözcüksel sapmalar, anlamsal sapmalara yer vererek alışılagelmiş kullanımların dışına çıkmışlar ve böylece okuyucu da farklı bir etki yaratma amacı gütmüşlerdir. Çalışmamızda Türk edebiyatında hikaye, roman, oyunları ile birlikte şiirleriyle de ön plana çıkmış bir şair olan Murathan Mungan’ın şiirleri ele alınmıştır. Çalışmada yazımsal sapmalar, sesbilimsel sapmalar, sözcüksel sapmalar, anlamsal sapmalara olmak üzere bu dilsel sapmalar göz önünde bulundurularak Murathan Mungan’ın bazı şiirlerinde var olan sapmalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen bu sapmalar örneklendirilmiştir. Tespit edilen örnekler vasıtasıyla da Murathan Mungan’ın şiir dili ve kullanımı üzerine bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, Şiir, Dilsel Sapmalar 


Keywords: