BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cem KURTÇU, Artun AVCI
KAMU HİZMETİ MERKEZLİ TEMATİK BİR YEMEK TELEVİZYONU MODELİ
 
Türkiye’de teknolojik ilerlemenin sağladığı olanaklar ve uygulanan liberal politikalar doğrultusunda medyada karmaşık, çoklu ve rekabetçi bir yapı söz konusudur. Bu yapı, özel ilgi alanlarına ve izleyici gruplarına odaklanan tematik içeriklerin doğmasını sağlamıştır. Söz konusu tematik eğilimler, zaman içerisinde yeme-içme konusunu merkeze koyan yapımlarla da görünür hale gelmiş, yemek programları ve bu programların bir araya gelmesi ile oluşan tematik yemek kanalları ortaya çıkmıştır. Bu kanallar, insanların temel gereksinimlerinden biri olan beslenme zemini üzerine bina edilen ve toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi anlamlar yüklenen yeme-içme kültür ve alışkanlıklarını televizyonun anlatım olanakları ile birleştirmektedirler. Bu yönüyle bir iletişim ve anlamlandırma aracı olarak yemeği konu edinen tematik yemek kanalları, önemli bir sosyo-kültürel potansiyele ve kamu hizmeti görme işlevine sahiptir. Ancak Türkiye’deki yemek kanalları, reklam ve sponsorluk sistemi doğrultusunda şekillenen ticari yapılar halindedir. Söz konusu kanalların bu durumu ve piyasa koşulları, bu kanalları kamu hizmeti verme konusunda tartışmalı hale getirmektedir. Bu çalışma; Türkiye’de 21. yüzyıl medya ortamının gerekleri göz önünde bulundurularak, yeniden değerlendirilmiş bir kamu hizmeti yayıncılığı anlayışı doğrultusunda tematik bir yemek kanalı modelinin çerçevesini çizmekte ve böyle bir kanalın kamu hizmeti, kamu hizmeti yayıncılığı ve bunlar ile ilintili bir kavram olarak ele alınan kamusal alan bağlamında sahip olduğu potansiyeli ortaya koymaya odaklanmaktadır. Bu kapsamda kavramsal ve kuramsal tartışmalara değinilmiş, yemek konusu tarihsel toplumsal bağlamı ve kamu hizmeti-televizyon ilişkisi dahilinde ele alınmış, Türkiye’deki tematik kanalların yapısı, akış ve programları incelenerek yeni bir modele olan gereksinim ortaya konulmuş ve kamu hizmeti odaklı tematik bir yemek televizyonu modelinin yapısı ve işleyişi belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti Yayıncılığı, Kamusal Alan, Yemek Kanalları 


Keywords: