BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat GÜLGÖR
İŞ KAZALARININ MEDYANIN GÜNDEMİNDE YER ALMA SIKLIĞININ BELİRLENMESİ VE GEREKÇELERİNİN GAZETECİLİK KURUMLARI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
 
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında en az 2006 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan iş kazaları, bugün ülkemizin kanıksanmış bir gerçeği halini almıştır. Medya siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemlerden aldığı enformasyonu işleyerek yeniden üretmekte ve kamuoyu oluşturmakta önemli bir araç olmasına rağmen, iş kazalarına gereken önemi vermediğine yönelik eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, genel gazetecilik kuramları çerçevesinde haber kavramı, analitik ampirizm kuram tasarımı çerçevesinde haber değerinin belirlenme esasları ve gündem oluşturma yaklaşımı ifade edilmiş ve ardından, 01.11.2017-30.11.2017 tarihleri arasında meydana gelen ve 170 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan iş kazalarının, çeşitli gazetelerin birinci sayfalarında yer alıp almadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın tartışma ve sonuç bölümünde ise, Shaw ve McCombs’un ifade ettiği, kitle iletişim araçlarının ne düşüneceğimizi söylemekte başarılı olmayabileceği ancak, ne hakkında düşüneceğimizi söylemekte çok başarılı oldukları mottosundan hareketle, gazetelerin gündem oluşturmada yaşadıkları sınırlamalar; haber değeri, medyanın mülkiyet yapısı, genel siyasetin yönü ve reklam kaygısı başlıklarında incelenmiş, okuyucuların gündemle ilgili beklentileri ise kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı temelinde ele alınarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili haberlerin, bu kısıtlamaların bir bileşkesi sonucunda ortaya çıkan vektörel güç ile gündemden uzaklaştığı belirtilmiştir. Çalışmada nitel araştırma ve nicel araştırma yöntemleri birlikte yer almış, gazeteler açık içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen veriler, 1984 – 1994 yılları arasında yapılan bir başka çalışma ile sınanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, medya, gündem oluşturma, haber değeri, kullanımlar ve doyumlar 


Keywords: