BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine YALUR
İNFOGRAFİK TASARIMINDA RENK KULLANIMI VE ÖNEMİ
 
Küreselleşen dünyanın ve artan teknolojinin getirisi olarak bilgi paylaşımı hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Son yıllarda internet sayfaları, sosyal medya, yaşam alanları ve basılı medyada sıkça karşılaşılan grafik ürünlerinden biri de bilgi aktarımını sağlayan infografiklerdir. İnfografik için kısaca ‘verilmek istenilen bilginin en anlaşılır ve yalın bir şekilde hazırlanmış etkili görselidir’ tanımlaması yapılabilir. Doğru bilgi aktarımının yanı sıra, infografik tasarımında sade bir tasarım dili kullanımı da oldukça önemlidir. Görsel (fotoğraf, illustrasyon), yazı, harita, piktogram, grafik öğeler, şemalar ve renk gibi unsurlarla oluşturulan infografiklerin doğru bir şekilde tasarlanması için tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir tasarımcı, tasarım alanındaki tüm unsurlarda olduğu gibi, renkte de bilinçli bir kullanım sağlamalıdır. Renk, tek başına bir iletişim aracı olarak kullanılabilir. Dünyada ortak veya ayrı pek çok anlam ve sembolleri ifade etmektedir. Kültürlere göre farklı anlamlar ifade eden rengin aynı zamanda insan psikolojisini de yönlendirdiği bilinmektedir. Renk, izleyici kitlesi göz önünde bulundurularak oluşturulan tasarımda tek başına yönlendirici ve tasarımın sadeliğini pekiştirici bir unsurdur. Bu bağlamda, bir infografikte kullandığı renklerde tasarımcının rengi doğru tanımlaması ve anlamlandırması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, infografiğin kısaca tarihsel gelişimine ve tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlara, grafik tasarımda renk kullanımının önemi ve farklı kültürlerde çağrıştırdığı bazı farklı anlamlara, örnek infografikler eşliğinde infografik tasarımında renklerin nasıl kullanılacağına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnfografik, Tasarım, Renk 


Keywords: