BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurhayat YOLOĞLU
İLETİŞİMDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: TRANSMEDYA MANİFESTOSU
 
Transmedya Manifestosu, transmedyal hikaye anlatıcılığının kurallarını düzenleyen bir manifestodur. Transmedya Manifestosu ile 2011 yılında bir üst yayıncılar grubu (die Überflieger) tarafından Frankfurt kitap fuarında medya konusunda yeni temel ilkeler dünyaya açıklanmıştır. Transmedyal hikaye, bir hikayenin birçok medya yoluyla anlatılması için çeşitli stratejiler üretilmesi olarak tanımlanabilir. Transmedyal hikaye kavramı ile bir hikayenin sadece bir araçta anlatılmaması vurgulanmaktadır. Bir hikayenin sadece bir roman kanalıyla değil, bir çok medya kanalıyla anlatılması trans medyal hikayeye örnek verilebilir. Burada hikaye parçalanır ve birçok farklı medyada üretilir. Bir transmedyal hikaye, bir kitap, E-kitap veya dinleme kitabı olarak başlar, ama daha sonra hikayenin devamı bir film olarak devam edebilir. Online ortamda, internet platformunda yer alabilir. Bilgisayar oyunu, çizgi roman kahramanı, tiyatro oyunu olabilir. Cep telefonunda ya da bir blog olarak medyal sınırlara dağılabilir. Bir evren hikayesi olmayı başarabilir ve mümkün olan birçok araçta yaşayabilir. İletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak oldukça geniş medyal sınırlara sahip olan transmedyal hikayeciliğin kendine özgü birtakım kuralları ve özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, trans medya manifestosu ile dünya kamuoyuna aktarılan transmedyal hikaye anlatıcılığının kendine özgü kurallarının neler olduğunun ve trans medya manifestosunun uygulamadaki yerinin incelenmesidir. Çalışma sırasında nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 11 adet trans medya kuralı değişik kaynaklar ve uygulama örnekleri taranarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular tablo haline getirilmiştir. Bu çalışma, trans medya manifestosunun günümüzde iletişime yeni bir bakış açısı getirerek, iletişim ve medya etiği ile ilgili olan diğer manifestoların yanında önemli bir yer edindiği sonucunu ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler: Transmedya, İletişim Etiği, Medya Etiği, Transmedya Hikayeciliği, Transmedya Manifestosu 


Keywords: