BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek Bircan USLU
İLETİŞİMDE RETORİK STRATEJİLER
 
Aristoteles retoriğin tanımını yaparken, “belli bir durumda, elde var olan inandırma yollarını kullanma yetisi” olarak ifade etmiştir. Bireyleri inandırma hedefiyle yola çıkılan ortamlardan biri de iş yaşamında yönetsel faaliyetlerdir. Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları belli amaçlara yönelik üretim yapılan her ortamda yönetsel süreçlerin hazırlanış, çalışanlara sunuluş ve işleyişinin takibi önem arz etmektedir. Bu süreçlerin başarısında yöneticinin iletişim tarzı belirleyici olmaktadır. GİRİŞ Yönetmek, belirli amaçlara insanları güdüleyebilmek ve süreçleri takip edebilmek yeteneğini gerektirmektedir. Bu bakımdan yöneticiler hedefte olan kitleyi iyi tanımalı, kültürel çeşitlilikleri, sembol ve inanışları ayırt edebilmeli ve bu farklılıklara uygun iletişim stratejileri uygulamalıdır. Retorik stratejiler bu bağlamda öne çıkmaktadır. Aristoteles’e göre, bireylere olguları tam ve doğru olarak ve onların da bildiği kavramlarla ifade etmekle ancak onları gerçekten inandırmak mümkündür. AMAÇ Hangi iş kolu olursa olsun iş üretilen ortamlarda yöneticinin yüksek performans sağlayabilmek ve hedeflere ulaşabilmek bakımından teorik veya alışılagelmiş yaklaşımlar dışında izleyebileceği ve etkin sonuç alabileceği retorik stratejilerin önemini vurgulamaktır. KAPSAM Hangi alanda olursa olsun iş üretilen ortamlarda amaca uygun olarak bilinçli şekilde ortaya konan iletişim stratejilerini retorik stratejilerle bir arada değerlendirmektir. YÖNTEM İletişim stratejileri ve retorik stratejiler üzerine yapılan literatür taraması ile mantıksal temellerin ve işleyişin ortay konulmaya çalışılmasıdır. BULGULAR Yapılmış olan çalışmaların sonuçları karşılaştırılmaktadır. SONUÇ Günümüzün rekabet gerektiren iş ortamlarında çalışanların amaçlara ve hedeflere inanmasının sağlanması başlıca gerekliliklerden olmakta ve retorik stratejiler bu bakımdan önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Retorik, Retorik Stratejiler 


Keywords: