BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevgi Nur SADEDİL, Ayşegül KIZILKAPLAN
İLETİŞİM BAĞLAMINDA KULLANILAN SOSYAL MEDYA’NIN REKLAM ORTAMINA DÖNÜŞMESİ: FACEBOOK MARKETPLACE ÖRNEĞİ
 
İnsanın sosyal bir varlık olarak neslini devam ettirmesi durumu, günümüzün teknolojik imkanlarına kolaylıkla erişen kurumları, var olan sosyal iletişim ağlarında yer almaya yöneltmiştir. Bu anlayışa binaen başlangıçta sosyal ağlar, insanlar tarafından iletişim aracı olarak kullanılırken, günümüzde reklam ortamına dönüşmüştür. Bu dönüşümle beraber sosyal ağlar, sadece sosyal iletişim aracı olarak değil aynı zamanda alışveriş yapılan bir ortam olarak değerlendirilmektedir. İçinde ürünlerin yer aldığı ve bu ürünlerin belirli bir fiyata, belirli söylemlerle satıldığı bu ortamların reklam ortamı olarak işleyişinin anlaşılması önemlidir Çalışmada sosyal ağlar, bir reklam ortamı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda Facebook Türkiye’de faaliyetlerine yeni başlayan Facebook uygulamasının yeni ürünü olan “Marketplace” örnek olay olarak irdelenmiştir. Marketplace, özel ya da tüzel kişilerin ürün ve/veya hizmetlerin özellikleri hakkında satma amacıyla bilgi sundukları bir alandır. Reklamın iletişim amacını ele alan ‘NAIDAS (Need, attention, interest, desire, action, satisfaction) modeline göre reklam, bir ürün ve/veya hizmetin tüketicide gereksinimini oluşturmalı, tüketicinin ürün ve/veya hizmete dikkatini çekerek ilgisini uyandırmalı, istek duymasını sağlamalı ve tüketiciyi ürün ve/veya hizmeti satın almak için harekete geçirerek tatmin sağlamalıdır. Bu model çerçevesinde Marketplace ortamındaki reklamların iletişim amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ile ortaya konmuştur. Çalışmada, Marketplace ortamındaki iletişimin görünen kısmı ele alınacağından frekans analizi tekniği uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, iletişim, reklam ortamı, Marketplace 


Keywords: