BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem ÇAMBAY
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA YENİ MEDYA ETİĞİ KAVRAMI VE KADIN HAKLARI HABERCİLİĞİ
 
Günümüzde tüm dünyaya damgasını vuran değişim ve dönüşüm olgusu hayatımızın her alanına girmiş olup medya alanında da yeni güncel yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri medya alanında da önemli değişim ve dönüşümlere yol açmakta bu dönüşümler bağlamında medya etiği kavramının da yeniden sorgulanmasına yol açmış bulunmaktadır. Ayrıcalıklı ve alternatif bir medya aracı olarak öne çıkan yeni medya ortamları yalnızca geleneksel gazetecilik uygulamalarını değil bu uygulamalara yön veren etik değerlerin de yeniden sorgulanmasını sağlayarak toplumda dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak haberciliğin daha çok hak odaklı bir biçimde inşa edilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde söz konusu dezavnatajlı gruplardan birisi olarak özellikle kadınlar öne çıkmakta olup kadın hakları açısından geleneksel medyada oldukça ciddi etik sorunlar dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yeni bir medya ortamında etik kavramının da yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmakta etik olarak sorumlulukla donatılmış bir habercilik anlayışının inşa edilmesi ciddi önem teşkil etmektedir. Kadınları tümüyle mağdur, tecavüz edilen, öldürülen, evde oturması gereken bir bakış açısıyla kurgulayan geleneksel medyanın bu söylemi kadın hakları haberciliği açısından ciddi sorunlar taşımakta olup acil bir biçimde değiştirilmesi gerekli etik bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada alternatif bir medya ortamı olarak yeni medya ortamlarında etik kavramının değişen ve dönüşen yüzü irdelenecek olup kadına yönelik haberlerde bulunması gerekli temel etik donanımlar kadın hakları haberciliği bağlamında kuramsal olarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Etik, Hak Haberciliği, Kadın Odaklı Habercilik. 


Keywords: