BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Petek DURGEÇ
DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA WEB ORTAMINDA TÜRKÇENİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME
 
Kültürün aktarıcısı olarak dil, insanların geçmişlerine ilişkin bilgileri, gelenek ve görenekleri, değerleri öğrenmelerine ve bir sonraki kuşaklara aktarabilmelerine olanak sağlar. Günümüzde dil, iletişim çağının ürünleri olan medya ve internetin, dilin özensiz kullanımına olumsuz katkısı yüzünden saflığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Küreselleşme olgusu ile birlikte İngilizce, genç neslin kullandığı iletişim araçlarının en önde gelen dili halini almıştır. Etkileşimsellik olgusu, genç nesli hızlı olmaya zorlarken bu durum kendini dilde de hissettirmektedir. Gelinen noktada dijital ortamlarda yazılan kelimelerden sesli harfler çıkarılmakta ve duygu durumları noktalama işaretlerinden oluşan şekillerle ifade edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca özellikle dijital ortamlarda konuşma dilini olduğu gibi yazıya aktarma eylemi de da genç kuşak arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, forum siteleri ve sosyal paylaşım sitelerindeki yazışmalar incelenerek internette Türkçenin kullanımına ilişkin bir betimleme ortaya konulacaktır. Bu betimleme internet kullanıcılarının standart Türkçe dışındaki kullanımlarını sınıflamaya dayalı olarak yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Dijital Nesil, Dil



 


Keywords: