BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer Faruk ÖZGÜR
ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞINA İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ
 
Giriş: İnsanoğlu tarihin her döneminde hayatını idame ettirmek için para kazanma, yatırım yapma, birikimlerini artırma arzusu içinde olmuştur. Bu para kazanma araçlarından biri olarak Türkiye’de insanlara sunulan internet üzerinden para kazanma araçlarından biri de Çiftlik Bank adlı sanal oyundur. Amaç: Çalışmanın amacı Çiftlik Bank adlı sanal oyun üzerinden insanların dolandırıldığı sistemin iletişim mecralarında insanları etkilemek ve kendi sistemine üye yapmak için kullandığı argümanların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Sınırlılıklar: Çalışma sadece Çiftlik Bank uygulamasına yönelik yapılmış bir faaliyettir ve bu manada çalışmanın genellenmesi söz konusu değildir. Sadece Çiftlik Bank özeline yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Kuramsal Yapı: Çalışmada ikna sürecinin psikolojik boyutu ve ikna kuramlarından bazılarına kısaca değinilmiştir. Bu manada teorik olarak İknanın Psikolojisi adlı kitaptaki ilkeler referans alınmıştır. Bunun yanı sıra Aristo, Maslow, Wroom, Festinger gibi ikna konusunda çalışma yapan kişilrin görüşleri çalışmanın kuramsal temellerini oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada vaka analizi/ case study tekniği ile Çiftlik Bank adlı sanal oyun üzerine inşa edilen yapının internet üzerinden ve geleneksel mecralardan yayınladığı bazı iletişim metaryallerinde kullandığı argümanlar ve ikna teknikleri analiz edilmiştir. Çalışmada organizasyona ait youtube platformunda paylaşılan tanıtıcı materyaller analiz edilmiştir. Sonuç: Araştırmamızda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Çiftlik Bank adlı organizasyonun kendisine üye katılımı sağlamak için iletişim yöntem ve araçlarından aktif olarak istifade ettiği görülmüştür. Organizasyonun insanları etkilemek üzere geleneksel mecraların yanı sıra yeni medya iletişim mecralarını da kullandığı görülmüştür. Çiftlik Bank organizasyonunun insanları etkilemek için milli ve manevi değerleri kullandığı görülmüştür. Çiftlik Bank organizasyonunun geniş kitlelere yayılmasında yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya mecralarının kullanılmasının etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çiftlik Bank, İkna, Argüman 


Keywords: