BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra Gökçe YÜCE
AYRIŞTIRILAN YÜREKLERİN ÖYKÜSÜ: “HÜZÜNLER YÜRÜRLÜKTEDİR”
 
Edebi eser, insani tükenişlerin varoluşsal kaygılarla bütünlenerek sunulduğu çok katmanlı bir göstergeler dünyasıdır. Sanatkâr, estetik yaratım sürecinin sonucunda oluşan metinlerinde öznel ve nesnel varoluş durumlarını inşa eden duyuşsal ve düşünsel bir söyleme sahiptir. O, edebi ve ebedi niteliğin, nedensellik bağı ile bütünleştirilen eserin tüm unsurlarının temsil değeri kazanması ile sağlanabileceğinin ayırdındadır. Kurmaca dünyayı sorunsal bağlamda inşa eden Mario Levi, bireysel ve toplumsal kimlik arayışlarının yarattığı çatışmayı merkez öğe olarak seçen bir sanatkârdır. Yazarın “Bir Şehre Gidememek” kitabındaki üç öyküden biri olan “Hüzünler Yürürlüktedir”, ‘6-7 Eylül Olayları’ olarak nitelenen 1955 yılında İstanbul’da yaşanan kitlesel saldırılar esnasında dramatik olayların anlatımıdır. Metin, Türk kökenli Eşref Bey ile Yahudi kökenli Raşel Algrante duygusal ilişkisi bağlamında kabullenilen veya kabul edilmek zorunda kalınan durumların yarattığı çözülüşlerin öteki’nin aynasından yansıtıldığı bir öyküdür. Yazar, mensup olduğu kimliğin bakış açısından olaylara kısmen sübjektif olarak yaklaşır ve insani öze ait dizgeyi açımlama gayreti ile hareket eder. Başkişi Eşref Bey ve norm karakter Raşel, içinde bulundukları toplumdaki değişmelerin ve çözülüşlerin ayrışma, ayrılma, ayrılık ile sonuçlanmasını kabullenemeyerek anıların ve hatıraların dinginliğindeki geçmişe kaçışlar ile duygusal direniş gösterirler. Bu çalışmada Mario Levi’nin “Hüzünler Yürürlüktedir” öyküsünün kişi/lerin temsil ettiği değerler, isimlerin imlediği kültürel arka plan, mekânlara yansıyan olgusal durum, duygusal direnişe zemin hazırlayan zaman algısı, olayların ve durumların somutlandığı nesneler bağlamında çözümlenmesi; böylece metnin iletisi olan kitle psikolojisi ile gerçekleşen olayların etki alanı ve sonuçları açımlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mario Levi, Simge, Baskı, Çözülüş, Hüzün, Geçmiş, Şimdi 


Keywords: